Yüksek Lisans Tezi – Akustik Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ud Ses Tablasının Titreşim Özelliklerinin Kontrolü Üzerine Yeni Bir Yöntem Önerisi

Özet_ Çalgı yapımcılığının temel amacı istenilen nitelikte ses elde edilebilen çalgılar üretmektir. Burada ana problem bu sesin elde edilmesi için kullanılacak malzemenin hangi yöntemle seçileceği ve işleneceğidir. Ağaç gibi, sabit özellikleri olmayan malzemelerle çalgı yapılırken, önceden belirlenmiş kalınlık ölçülerine göre malzemeyi işlemek yeterli bir yöntem değildir. Malzemenin elastikiyet, özkütle ve titreşim gibi fiziksel özellikleri de dikkate alınmalı, çalgının ses tablası ve balkon çıtaları gibi önemli parçaları buna göre akortlanmalıdır. Yani bu parçalar uygun malzemelerden, istenen serbest titreşim desenlerine ve frekanslarına göre şekillendirilmelidir. Bazı çalgı yapımcıları ses tablasını elleriyle esneterek ve parmakla vurup çıkan sesi dinleyerek akortlama yaparlar. Bu akortlamanın öznel olması, arşivlenmesinin ve aktarılmasının zorluğu, süreci sayısal verilerle açıklayacak bir yöntem ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle bu çalışmada ud ses tablasının üretimi ve ağaç malzemenin seçimi üzerine sayısal verilere dayanan yeni bir akortlama yöntemi önerilmiştir. Araştırmada yüzey titreşim desenlerinin gözlenmesinde Chladni Metodu, ses tablası ve ağaç malzemenin doğal frekanslarının tespitinde ise Tapping Metodu kullanılmıştır. Ayrıca ud ses kayıtlarının standart bir şekilde alınması için, bilgisayar kontrollü mızrap vuruş düzeneği tasarlanmıştır. Çalışmada ilk olarak elastikiyet ve özkütle ölçümü sonucunda seçilen ağaç malzemelerden ses tablası hazırlanmış, bu tablanın serbest haldeki titreşimleri altı farklı balkon çıtası yüksekliği için incelenmiştir. Ses tablası, yapılan her değişiklik sonucunda ud gövdesine yapıştırılmış, tel takılmış ve çalgıdan elde edilen sesin analizleri yapılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre; uzun tınlama süresine sahip olan ses tablaları, çalgının sesinin uzun süreli ve harmoniklerinin güçlü olmasını sağlamıştır. Tablanın serbest titreşim modları incelendiğinde, frekans değerlerindeki çakışmaların bu süreyi kısalttığı gözlenmiştir. Ayrıca ses tablasının serbest titreşimlerinin tını üzerinde tutarlı etkilerinin olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada ud ses tablasının akortlanması üzerine ilk kez sayısal verilere dayanan bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemin ud başta olmak üzere tüm Türk Müziği telli çalgılarından nitelikli ses elde edilmesi ve bunun bir kalite standardı haline getirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.