Telli Çalgılarda Titreşim Modlarının Ses Oluşumu Üzerindeki Etkileri

ÖZET_ Telli çalgılar temel olarak, çeşitli sayıda gerilmiş tel ve çalım esnasında telde oluşan titreşimlerin aktarılmasıyla ses oluşumunun gerçekleştiği geniş yüzeyli bir gövdeden oluşur. Her çalgıya özel olarak tasarlanan gövdeler, telli çalgıların ses karakterini belirleyen en önemli bölümleridir. Bu nedenle çalgı gövdesinin titreşim modlarının incelenmesi ve bunların çalgının ses oluşumundaki etkilerinin ortaya konması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, on adet ud çalgısına gezici çekiç testi, eşik mobilitesi ölçümü ve ses yayınım analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular aynı grafik üzerinde karşılaştırmalı bir şekilde verilerek; çalgıların gövde titreşimlerinin doğal frekansları, mod şekilleri, faz ilişkileri ve sönüm değerlerinin ses oluşumu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: ud, telli çalgılar, deneysel modal analiz, eşik mobilitesi ölçümü, ses yayınım analizi