Telli çalgıların ses oluşum sürecinin araştırılmasında önemli  bir konu da titreşim
ölçümleridir. Özellikle çalgıların doğal titreşim özelliklerinin bilinmesi, ses oluşum
sürecinin anlaşılması ve bunların tasarım özellikleri ile bağlantısının kurulması
açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada bağlama için mobilite ve deneysel modal analiz gerçekleştirilmiştir.
Çalgılarda mobilite analizi, eşik noktasından darbe çekici ile uyarım yapılarak ve aynı
noktadan ivmeölçer ile titreşim cevabı ölçülerek yapılmaktadır. Bu testin
uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, eşiğin yapısal özelliklerine
bağlı olarak, yapılacak uyarının yönünün belirlenmesidir. Çünkü bu teste temel olarak,
telin eşik aracılığıyla uyguladığı titreşime karşı, ses tablasının verdiği titreşim cevabı
elde edilmektedir. Tel sadece tek doğrultuda değil, farklı doğrultularda da eşiği
uyardığı için, uyarı doğrultusunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan ud ve
bağlama gibi eşik boyu kısa olan çalgılarda yüzeye dik olan uyarının ölçümü yeterli
olmaktayken tanbur gibi yüksek eşikli çalgılarda ise yüzeye yatay olan
uyarının etkisinin de ölçülmesi önem arz etmektedir.